hem

Naturen på Svartlöga

Vi saknar innehåll om växter och djur på Svartlöga. Vill du bidra så maila webmaster@svartloga.com

Djuren   Växter   geologi
   


divider

Mer med anknytning till naturen på Svartlöga


God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön

 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) för Nordsjön och Östersjön. Åtgärds-programmet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.

Ladda ner som pdfExkursioner med barndomsvännen Roland Staaf

 

En artikel av Sten Ridderlöf i Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift "Fåglar i Stockholmstrakten" nummer 3, 2013. Mycket om fåglar i skärgården och inte minst på Svartlöga.

Ladda ner som pdfSvartlöga - inför ett skärgårdsarboretum

Arboretum

 

Sten Ridderlöf har skrivit en intressant text om Svartlöga med mycket fakta om djur och växter, men också om Svartlögas historia.

(Artikeln är publicerad i Föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskrift Lustgården 1995.

Ladda ner som pdfSkärgårdens odlingslandskap - bevarande genom lokalt engagemang

odlingslandskap

 

Odlingslandskapet i Norrtälje skärgård har genomgått dramatiska förändringar under de senaste 100 åren. Slåtterängar, betesmarker, strandängar och åkrar har vuxit igen eller förvandlats till fritidshusområden. Bara i Blidö socken fanns år 1927 hela 1 700 ha öppet kulturlandskap, något som i mitten av 1990-talet hade minskat till bara ca 150 ha. Genom ett ökat intresse bland fast- och fritidsboende har emellertid den negativa utvecklingen nu brutits och arealen öppna marker ökar. I detta projekt har nästan 74 ha mark restaurerats, varav ca 45 ha i Blidö socken. Projektet har bidragit med kunskaper och viss finansiering, men det stora arbetet är utfört av de som arbetat med praktiska restaureringsinsatser på öarna.

(Norrtälje Kommun 2005).

Ladda ner som pdf


Skötselplan för Heden och Mönäsviken


Heden
 

Under åren 1998 - 2000 genomfördes projektet Bevarande av skärgårdens odlingslandskap genom lokalt engagemang på 14 öar i Norrtälje kommun. Genom ett stort engagemang av markägare och boende på öarna kunde många slåtterängar, strandängar, betesmark och vallar restaureras. Två av dessa områden var Heden och Mönäsviken på Svartlöga där det finns ett flertal sällsynta och rödlistade växter och djur. I skötselplanen kan du läsa mer om områdenas speciella miljöer med dess växt- och djurliv. Där ges även förslag till lämplig skötsel av Heden och Mönäsviken så att de höga natur- och kulturvärdena som finns i områdena kan bevaras.

(Norrtälje Kommun 2008)

Ladda ner som pdf


Stockholms yttre Skärgård - Beskrivning av område av riksintresse för naturvård


Riksintresse
 

En rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län

Ladda ner som pdf

 Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Stockholms skärgård 2010


bottenfauna
 

Faunan på mjuka bottnar i skärgården består oftast av arter som är både fleråriga och stationära och anses därför på ett tillfredsställande sätt spegla statusen på miljön där de återfinns. De olika arterna, som Stockholms skärgårds mjukbottenfauna består av, har dessutom en varierande toleransnivå för olika miljöpåverkan, så som syrebrist, vilket gör det möjligt att använda artsammansättningen som en indikator på miljöstatus.

Under maj och juni månad 2010 samlades bottenfauna in från 20 stationer i mellanskärgården (regional miljöövervakning) och 10 stationer i ytterskärgården (nationell miljöövervakning) för bedömning av dess ekologiska status. Svartlögafjärden är en av dessa platser.

(Länsstyrelsen Stockholms Län 2011)

Ladda ner som pdf

 

Undervattensmiljöerna i Östersjön

NANNUT är ett forskningsprogram om de skyddsvärda grunda undervattensmiljöerna i Östersjön och verkar för att integrera information om undervattensnaturen i den fysiska planeringen och förvaltningen av skärgårdsmiljöer. Ett resultat av projektet är en film som är ett utmärkt bevis på hur vackert och värdefullt livet under ytan i Östersjön är.

Läs mer om Östersjöns miljö på www.su.se/ostersjocentrum